Wetenschap

Wetenschapscommissie

Wetenschapscommissie
Prof. dr. Arjan Vissink, MKA-chirurg
Dr. Dagmar Else Slot, mondhygiënist

Dr. Jiska Meijer, tandarts/huisarts

Neem contact op per e-mail:

info@vmti.nl

VMTI Wetenschapsprijzen en Stipendium

Wanneer een wetenschappelijke vereniging het bevorderen van wetenschappelijke ontwikkelingen in een bepaald vakgebied hoog in het vaandel voert, is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek in dat vakgebied te stimuleren. Voor de VMTI leidde deze gedachtegang tot het instellen van de VMTI wetenschapsprijzen. Eénmaal per jaar reikt de VMTI maximaal twee VMTI wetenschapsprijzen uit, namelijk een publicatie- en proefschriftprijs. Daarnaast is een VMTI stipendium ingesteld voor een veelbelovend protocol voor onderzoek op het gebied van de medisch-tandheelkundige interactie. De kandidaten zijn onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op gebieden die binnen de doelstellingen van de VMTI vallen. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om een onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.

Mits de kwaliteit van de inzendingen dit toelaat, worden jaarlijks beide prijzen en het stipendium uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres. Het bestuur hoopt hiermee (jonge) onderzoekers te motiveren tot het doen van onderzoek op het boeiende raakvlak tussen de tandheelkunde en de geneeskunde.

Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van €1000 verbonden, aan de proefschrift prijs een bedrag van €1500 en aan het VMTI stipendium een bedrag van €500.

Inzendingen ontvangen we graag digitaal:

info@vmti.nl

Reglement

 1. Het VMTI bestuur stelt de wetenschapscommissie van de VMTI in. De wetenschapscommissie beoordeelt onafhankelijk de inzendingen.
 2. Voor de VMTI prijzen en het stipendium komen in Nederland of België werkzame professionals of Nederlandse of Belgische staatburgers die in het buitenland werken in aanmerking, met uitzondering van het VMTI- bestuur.
 3. Er worden jaarlijks twee VMTI prijzen ter beschikking gesteld, een publicatie- en een proefschriftprijs. Daarnaast bestaat het VMTI stipendium voor een veelbelovend onderzoeksvoorstel op het grensvlak van de geneeskunde en tandheelkunde. Beide prijzen en het stipendium worden aan een individueel persoon toegekend. De prijs dient persoonlijk in ontvangst te worden genomen op het wetenschappelijk congres van het jaar waarin de prijs is toegekend.
 4. De publicatieprijs ter waarde van €750 wordt toegekend aan een reeds gepubliceerd of geaccepteerd wetenschappelijk artikel onder eerste auteurschap. De inzending moet aansluiten bij de doelstelling van de VMTI: het bevorderen van de kennis van de tandheelkundige medische interactie en het dienstbaar maken van studie- en onderzoeksresultaten aan de praktijk, het onderwijs en de volksgezondheid.
 5. De proefschriftprijs ter waarde van €1250 wordt toegekend aan een succesvol verdedigd proefschrift. Ook deze inzending moet aansluiten bij de doelstelling van de VMTI: het bevorderen van de kennis van de tandheelkundige medische interactie en het dienstbaar maken van studie- en onderzoeksresultaten aan de praktijk, het onderwijs en de volksgezondheid.
 6. Het VMTI stipendium ter waarde van €250 is bedoeld ter ondersteuning van een idee of concept op het interessegebied van de VMTI voorafgaande aan of in de eerste fase van de uitvoering. Deze prijs heeft een aanmoedigend karakter. Het onderzoek moet in samenwerking met of aan een gerenommeerd wetenschappelijk instituut plaatsvinden en indien van toepassing zijn goedgekeurd door de medisch-ethische commissie (METC) van dit instituut. Indien het project wordt gepubliceerd, dient de VMTI te worden vermeld in het dankwoord.
 7. Aanvragen dienen voor 1 september van het verenigingsjaar (bij voorkeur digitaal) te worden verzonden aan het verenigingssecretariaat (info@vmti.nl). Een korte brief waarin wordt aangegeven voor welke prijs dan wel het stipendium de inzending is bedoeld en waarin de persoonlijke/contactgegevens staan vermeld, is noodzakelijk.
 8. Voor het stipendium dient een verklaring van locale uitvoerbaarheid van het samenwerkende gerenommeerd wetenschappelijk instituut te worden meegezonden evenals indien van toepassing het positieve besluit van de METC. Om voor de publicatieprijs in aanmerking te komen, dient een pdf van de (geaccepteerde) publicatie te worden bijgevoegd. Bij een proefschrift dient een verklaring met betrekking tot succesvol verdedigen van de (co-)promotor te worden toegevoegd. Alleen protocollen, artikelen, en proefschriften die zijn opgesteld/verschenen/verdedigd voor 1 september van het verenigingsjaar of in de periode van 12 maanden ervoor en die tijdig zijn ingediend komen voor een prijs/stipendium in aanmerking.
 9. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook door een derde worden voorgedragen. Indien het laatste van toepassing is dient wel de relatie tussen de beide te worden aangegeven.
 10. Leden van de wetenschappelijke commissie van de VMTI zijn uitgesloten van deelname. Mocht een lid van de wetenschapscommissie (in)direct betrokken zijn bij de inzending van een bepaalde onderzoeker dan zal de voorzitter van de VMTI deze inzending inclusief de andere inzendingen voor dezelfde prijs beoordelen in plaats van het desbetreffende lid van de wetenschappelijke commissie.
 11. Indien wetenschapscommissie van mening is dat geen van de inzendingen van voldoende wetenschappelijk niveau is, kan de commissie besluiten dat één of beide VMTI wetenschapsprijzen dan wel het stipendium dat jaar niet wordt uitgereikt.
 12. Beide prijzen en het stipendium kunnen ieder slechts één keer aan dezelfde persoon worden toegekend, m.a.w. een persoon kan slechts één keer een bepaalde categorie winnen. Per jaar kan een persoon meedingen naar de prijs van 1 categorie.
 13. Zodra de naam van de winnaar bekend is, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk ter kennisname aan de desbetreffende persoon gebracht. De prijswinnaar wordt vervolgens uitgenodigd om aanwezig te zijn op het desbetreffende congres om de prijs uit handen van de voorzitter van de VMTI wetenschapscommissie of een ander lid van de commissie, onder voorlezing van de motivatie van de beoordelaars, in ontvangst te nemen.
 14. In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de wetenschapscommissie van de VMTI.

Onze Sponsors