Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Congres 2017: “Bloedserieus”

6 oktober 2017

VMTI-congres 2017

De mond is vaker dan gedacht een afspiegeling van de algemene gezondheid. Afwijkingen van het bloed en de bloedbaan die tot uiting komen in het mondslijmvlies, kunnen bijvoorbeeld het eerste signaal zijn van een bloedziekte. Ook een aandoening van het vaatstelsel kan intraoraal zichtbaar zijn.

In sommige gevallen zal het opmerken van afwijkingen in de mond leiden tot nadere algemene medische diagnostiek en mogelijk tot uitgebreide systemische behandelingen. Anderzijds kunnen bloedgerelateerde aandoeningen in de mond direct effect hebben op een voorgenomen tandheelkundige behandeling zoals bijvoorbeeld een kiesextractie. Niet altijd kan behandeling direct plaatsvinden. Het is belangrijk om zowel in medisch als in tandheelkundig opzicht de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Interactie tussen de medisch specialist en tandarts is daarbij van het grootste belang!

Tijdens het congres zal een keur van kwaliteitssprekers uit verschillende vakgebieden op een toegankelijke manier relaties leggen tussen bloed(baan) en de mond. De behandelmogelijkheden en –onmogelijkheden worden hierbij uitgebreid besproken.

Programma

08:20 uur Ontvangst met koffie en registratie

08:45 uur Algemene ledenvergadering (45 min.)

09:45 uur Opening door VMTI-voorzitter dr. Joris Muris en moderator dr. Jan G.A.M. de Visscher

10:00 uur Bloed doet goed, maar wat als het bloedt?

[accordion]

[pane title=”Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist-vasculair geneeskundige (Vasculaire geneeskunde AMC, Amsterdam)” ]

Saskia Middeldorp, MD, qualified as a medical doctor at the University of Amsterdam, The Netherlands, in 1992. She received her training in internal medicine at the Academic Medical Center in Amsterdam and obtained her board licence in 1999 (subspecialty Vascular Medicine, 2002). Dr Middeldorp defended her PhD thesis entitled “Clinical and laboratory studies in hereditary and acquired prothrombotic states” in 2000. Her thesis focused on the clinical implications of thrombophilia and the mechanisms underlying the relationship between oral contraceptives and venous thromboembolism.

Since December 2010, she is professor and co-chair of the Department of Vascular Medicine of the Academic Medical Center in Amsterdam. She leads the residency program of vascular medicine and the clinical thrombosis and hemostasis research lines of the Department.

Her present research focuses on several aspects of hereditary and acquired thrombophilia, women’s issues in thrombosis and hemostasis, and the clinical evaluation of new anticoagulants. Dr Middeldorp is co-author of the Pregnancy chapter of the ACCP guidelines on Antithrombotic management (2012), member of the Dutch national antithrombotic guideline committee and of the American Society of Hematology (ASH) Guideline Coordination Panel (2014-present) She chairs the ASH guideline Thrombophilia chapter and is co-author on the pregnancy chapter (expected publication date 2017). Currently she supervises 10 PhD students.

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

De primaire hemostase, bloedstelping, wordt gekenmerkt door een onmiddellijke reactie na een accident, met interactie van collageen en van Willebrand factor uit de vaatwand, en adhesie, activatie en aggregatie van bloedplaatjes. Met secundaire hemostase wordt de feitelijke bloedstolling bedoeld, waarbij via een strak gereguleerd proces fibrinedraden worden gevormd die een stevig netwerk vormen rondom de initiële bloedplaatjesplug.

Aangeboren afwijkingen in zowel de primaire hemostase als de secundaire hemostase komen voor, waarbij de ziekte van Von Willebrand de meest voorkomende is. Verworven afwijkingen, met name als gevolg van het gebruik van medicatie die de bloedplaatjesfunctie of de bloedstolling remmen komen echter vele malen frequenter voor. De indicaties voor deze geneesmiddelen zijn een voorgeschiedenis van arteriële en veneuze tromboembolische aandoeningen, of een verhoogd risico hierop.

Indien een patiënt één of meer bloedplaatjesaggregatiesremmers of anticoagulantia (vitamine K antagonisten of NOACs/DOACs) gebruikt, dient de indicatie hiervan te worden afgewogen tegen de bloedingsrisico’s die deze medicamenten met zich meebrengen. Dit is uiteraard nog sterker het geval indien er een, meestal electieve, tandheelkundige ingreep moet plaatsvinden.

Ingrediënten die bij de afweging voor een scenario van doorgaan of stoppen van de middelen, al dan niet met overbrugginsbehandeling met heparine, betrokken dienen te worden zijn het geschatte risico op tromboembolische complicaties en de mogelijke gevolgen hiervan, en het bloedingsrisico van de voorgenomen ingreep zonder en met gebruik van de betreffende geneesmiddelen. Omdat evidence van hoog niveau ontbreekt, zijn de nationale en international richtlijnen slechts richtinggevend, en verdient het aanbeveling om op regionaal of landelijk niveau te komen tot een protocollaire benadering. Gezien het groot aantal behandelaren in de ketenzorg voor patienten die antistollingsmiddelen gebruiken is dit beslist een uitdaging.

In deze lezing zal een overzicht van (patho)fysiologie, indicaties en werkingsmechanismen van bloedplaatjesaggregatieremmers en anticoagulantia worden gegeven, waarbij een aantal casus zal worden besproken die illustratief zijn voor afwegingen in de praktijk van de tandarts.  

[/pane][/accordion]

10:45 uur Bloed: Armoe troef??

[accordion]

[pane title=”Dr. Bart J. Biemond, hematoloog (Interne Geneeskunde; Klinische Hematoloie AMC, Amsterdam)“]

Bart Biemond is working in the Academic Medical Center as senior staff member of the Department of Hematology and responsible for general hematological care and education (both benign and hemato-oncology). He has been working as an internist hematologist for 15 years and is involved in patient care, supervision of hematology fellows and residents. Furthermore, he is working as a consultant for hematology in the Flevo Hospital in Almere and the OLVG Hospital in Amsterdam. His focus of research is sickle cell disease and coagulopathy in patients with hematological malignancies. As a member of the CURAMA and Score study group he has focused on clinical and pre-clinical studies on vasculopathy in SCD. Moreover, he is active member of the acute leukemia and benign hematology working group of HOVON.

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

De presentatie zal een overzicht geven over de verschillende oorzaken van anemie en de pathofysiologie daarvan. Vormen van anemie die besproken zullen worden zijn: hemoglobinopathieën, zoals sikkelcelziekte en thalassemie, anemie op basis van deficiënties, zoals ijzer, vitamine B12 en foliumzuur,  anemie op basis van beenmerg falen, zoals myelodysplastisch syndroom en aplastische anemie, en anemie op basis van verhoogde afbraak door antistoffen, auto-immuun hemolytische anemie en in samenhang daarmee auto-immuun trombopenie. Wat betreft de klinische presentatie zal het focus liggen op de voor deze vormen van anemie relevante verschijnselen in het oro-faciale gebied.

[/pane][/accordion]

11:30 uur One minute of fame voor sponsoren

11:40 uur Lunch

13:00 uur Vasculaire malformaties en hun behandelmogelijkheden in het orofaciale gebied

[accordion]

[pane title=”Dr. Peter W.A. Willems, neurochirurg-interventionalist (LUMC, Leiden)“]

Nadat hij in Utrecht geneeskunde studeerde, promoveerde op het gebruik van neuronavigatie en de neurochirurgieopleiding volgde, registreerde Peter Willems zich in 2008 als neurochirurg. Om zich vasculair te specialiseren volgde hij gedurende de laatste twee jaar van zijn opleiding een master in neurovasculaire aandoeningen van de universiteiten van Parijs en Bangkok. Hij bekwaamde zich aansluitend ook in de endovasculaire behandeling van dergelijke aandoeningen in Canada, gedurende een klinisch fellowship onder supervisie van Prof. K. Terbrugge. In 2009 begon hij in het Leids Universitair Medisch Centrum als neurovasculair specialist bij de afdelingen neurochirurgie en radiologie. Sindsdien behandelt hij patienten met neurovasculaire aandoeningen zowel chirurgisch als endovasculair. Peter is auteur van ongeveer 40 artikelen in peer-reviewed tijdschriften, waarvan ongeveer de helft op neurovasculair gebied. Zijn huidig onderzoek richt zich op AVMs en durale AV-fistels en de beeldvorming daarvan.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Niet-neoplastische orofaciale vasculaire aandoeningen zijn zeldzaam en worden daardoor makkelijk gemist of foutief gediagnosticeerd. Ze kunnen variëren van eenvoudige veneuze malformaties met enkel cosmetische consequenties tot complexe arterioveneuze malformaties met potentieel lethale bloedingen. De behandelmogelijkheden variëren dienovereenkomstig van niets doen tot uitgebreide multimodale behandelingen. Deze materie zal op begrijpelijke wijze worden uiteengezet, met de nadruk op wat van belang is voor non-vasculaire specialisten en eerstelijns zorg. Na afloop kunt u vragen beantwoorden als: bij welke signalen moet je denken aan een vasculaire aandoening en kan doorverwijzing zinvol zijn? Bij welke diagnosen moet je anticiperen op ernstige bloedingen bij bijvoorbeeld tandextracties? En wat zijn, na doorverwijzing, de huidige behandel(on)mogelijkheden?

[/pane][/accordion]

13:45 uur Intermezzo

14:05 uur Uitreiking VMTI prijzen (incl. 10 min presentatie van proefschriftprijswinnaar)

14:30 uur Pauze

15:00 uur Van bloedziekte tot mondz(w)eer

[accordion]

[pane title=”Dr. Mette D. Hazenberg, hematoloog (AMC, Amsterdam)“]

Dr. Mette Hazenberg is werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij combineert klinisch werk als hematoloog met translationeel en klinisch onderzoek naar de immunologie van graft versus leukemie en graft versus host ziekte.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Bij de diagnose acute leukemie is mondzorg niet direct het eerste waaraan een patiënt zal denken. Ten onrechte, want orofaryngeale problematiek komt veel voor bij deze patiëntengroep. Chemotherapie kan mucositis veroorzaken, maar chemotherapie veroorzaakt ook neutropenie, met als gevolg een verhoogd risico op orofaryngeale infecties. Patiënten met acute leukemie ondergaan vaak een allogene hematopoietische stamceltransplantatie, waarna graft versus host ziekte (veroorzaakt door een afweerreactie van het donor immuunsysteem gericht tegen niet-maligne weefsels van de patiënt) en langdurig verstoorde afweer opnieuw tot uitgebreide orofaryngeale complicaties kan leiden. Deze en andere aspecten van (de behandeling van) hematologische aandoeningen ten aanzien van mond en mondzorg zullen worden besproken.
[/pane][/accordion]

15:45 uur Stamceltransplantatie en de algemene mondzorgpraktijk

[accordion]

[pane title=”Dr. Judith E. Raber-Durlacher, tandarts-onderzoeker (ACTA en AMC, Amsterdam)“]

Judith Raber-Durlacher is in 1981 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte als algemeen practicus en bij de afdeling Algemene Ziekteleer en Interne Geneeskunde (ACTA) en promoveerde in 1993 op een proefschrift “Experimental Gingivitis in Pregnancy and Post-partum” bij Professor Luzi Abraham-Inpijn. Vervolgens volgde zij het theoretisch gedeelte van het MSc opleiding Parodontologie aan ACTA.

Ernstige mondproblemen bij een patiëntje met leukemie in de eigen praktijk vormden de aanleiding zich in deze richting verder te bekwamen. Zij werkte in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam en deed klinisch onderzoek bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook was zij regelmatig in de USA als “Visiting Associate Professor” (Department of Oral Medicine, University of Illinois at Chicago en Carolinas Medical Center, Charlotte). Zij was President van de International Society of Oral Oncology (ISOO) en bestuurslid van de Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) en vervulde een leiderschapsfunctie bij het tot stand komen van de MASCC/ISOO Clinical Practice Mucositis Guidelines.

Zij is (mede)auteur van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en hoofdstukken in boeken en geeft regelmatig voordrachten.

Tegenwoordig is zij werkzaam bij de afdeling Mondziekten-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie in het AMC en de afdeling Orale Geneeskunde, ACTA.  Zij is principal investigator bij de door het KWF gefinancierde ORA-STEM/

H-OME studie en is betrokken bij de zorg van patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan en orale graft-versus-hostziekte ontwikkelden.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Stamceltransplantaties worden wereldwijd in toenemende mate toegepast voor de behandeling van hematologische maligniteiten. Deze transplantaties kunnen autoloog zijn (waarbij de patiënt getransplanteerd wordt met zijn eigen cellen) of allogeen (waarbij de stamcellen afkomstig zijn van een geschikte donor). Voorafgaand aan de transplantatie worden patiënten gescreend op potentiële dentogene infectiehaarden en deze worden zoveel mogelijk geëlimineerd. Hierbij kan de eigen tandarts een rol spelen.

In de eerste fase, rondom de transplantatie ontwikkelen veel patiënten orale mucositis ten gevolge van de voorbehandeling met chemotherapie eventueel gecombineerd met bestraling. Mucositis is een zeer pijnlijke aandoening die eten en drinken en spreken bemoeilijkt en waardoor de kwaliteit van leven van patiënten sterk negatief wordt beïnvloed. Ulceraties van de mondslijmvliezen vergroten de kans op lokale en systemische infecties. Ook ondervinden veel patiënten last van een kurkdroge mond en een verstoorde smaaksensatie. Waar bij patiënten die een autologe transplantatie ondergingen de meeste mondproblemen na enige tijd spontaan verdwijnen, hebben patiënten die behandeld zijn met een allogene transplantatie kans Graft versus Hostziekte (GVHD) te ontwikkelen. Dit is een omgekeerde afstotingsreactie, waarbij cellen afkomstig van de donor immunologische reacties gericht tegen weefsels van de patiënt in gang zetten. De mond en periorale weefsels zijn vaak aangedaan door GVHD en er is een verhoogde kans op orale tumoren bij deze patiënten.

In deze presentatie wordt nader ingegaan op de verschillende orale complicaties en is bedoeld de tandarts en de mondhygiënist werkzaam in de algemene praktijk te informeren wat zij kunnen bijdragen om deze complicaties te voorkomen of te verlichten.

[/pane][/accordion]

16:30 uur Discussie

17:00 uur Borrel

 

Toegekende punten per specialisme:

-KRT voor tandartsen: 4 punten

-KRM voor mondhygiënisten: 6 punten

-NVMKA voor MKA-chirurgen: 3 punten

-KNMG voor huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (cluster ABC 1) en medisch specialisten: 4 punten

 

VMTI wetenschapsprijzen en stipendium

Proefschriftprijs  €1500

Publicatieprijs €1000

Stipendium €500

Inzendingen voor 15 september naar info@vmti.nl

Kijk voor meer informatie op www.vmti.nl/wetenschapsprijs-vmti

 

Gooiland Theater

Emmastraat 2

1211NG Hilversum

035 744 01 15

www.gooilandtheater.nl

Betaald parkeren in parkeergarage Gooiland of Hilvertshof (5 min. lopen)

NS Hilversum Centraal (8 min. lopen)

[space_40]

[btn text=”naar inschrijving” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”/product/congres-2017-bloedserieus/” target=”_self”]

[space_40]

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Henry Schein VvAA Philips_SonicareReversed_logo_2014_RGB Leaflet Psyfar mei2010_v2.indd

 

 

 

Gegevens

Datum:
6 oktober 2017

Locatie

Nationaal Militair Museum
Wilslaan 21
Apeldoorn, 7313 HK
+ Google Maps
Telefoon:
055 357 57 57
Bekijk de site van Locatie

Onze Sponsors